Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Memòria del confinament. Ajuda'ns a escriure la història

MEMÒRIA DEL CONFINAMENT DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ

La Diputació Provincial de Castelló posa en marxa una nova iniciativa, la Memòria del confinament de la província de Castelló. Mitjançant aquesta campanya, la Diputació tracta d'involucrar la ciutadania de tota la província per a deixar testimoniatge documental de la situació excepcional que patim. Per a això demanem la col·laboració de tots els habitants de la província per a crear una col·lecció documental que testimonie l'impacte de la pandèmia, l'estat d'alarma i el confinament a la nostra província, a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

La Memòria del confinament recollirà qualsevol tipus de testimoniatge que documente els successos extraordinaris que vivim: fotografies, vídeos, àudios, dibuixos, textos, relats o diaris de l'experiència… qualsevol tipus de document generat que servisca com a evidència rellevant pot formar part del patrimoni documental provincial. L'Arxiu de la Diputació de Castelló es compromet a conservar i preservar els documents rebuts, i a difondre'ls, a través del Portal d'Arxiu i de les xarxes socials. Amb això contribuirem a preservar els testimoniatges personals i la memòria col·lectiva, generant un arxiu obert de la societat i per a la societat.

Formulario con el identificador número 68

CLÀUSULES SOBRE DRETS I DIFUSIÓ

La persona participant, mitjançant l'emplenament del formulari, en nom meu i en qualitat de propietari/a i posseïdor/a dels drets de possessió ostentant el ple domini dels documents anteriorment descrits MANIFESTE:
• Que els documents són originals i no còpia de qualssevol altres.
• Que els documents no infringeixen o violen cap llei, no atempten contra els drets personals ni inclouen contingut ofensiu, sexista, discriminatori, xenòfob o tendenciós que pretenguen o puguen pervertir l'objecte del projecte.
• Que reconegut el valor cultural i per a la investigació, en general, dels documents i valorant l'interés públic col·lectiu que posseeixen considere oportú i necessari fer-ne donació amb destinació a l'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló, amb la finalitat de garantir-ne la conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general.
• Reconec a la Diputació Provincial de Castelló la facultat d'establir els criteris de tractament específic, i de valoració i selecció, més adequats amb la finalitat de garantir la millor gestió i preservació de tot el fons.

La Diputació Provincial de Castelló es compromet a integrar els documents en el seu Arxiu, posar-los a la disposició de la ciutadania per al seu accés i divulgació, i mantindre'ls en les condicions de seguretat i conservació que en garantisquen la conservació.

En relació amb els drets i difusió dels documents FAIG CONSTAR que:
• Posseïsc els drets d'explotació dels documents.
• Cedisc de manera gratuïta els drets d'explotació dels quals soc titular respecte als documents a l'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló (ADPCS) sense exigir-ne contraprestació pels drets d'explotació en els termes i amb l'abast indicat a continuació:
• Els documents es poden cedir temporalment a terceres persones per a la realització d'activitats culturals.
• La Diputació Provincial de Castelló pot efectuar qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, inclosa la posada a disposició a través d'Internet, tant en interés o iniciativa pròpia com a favor d'altres administracions públiques, entitats o persones privades que ho sol·liciten, siga com siga la seua finalitat.
• Aquesta explotació i usos de les imatges no es limita territorialment ni temporalment. La Diputació Provincial de Castelló assumeix l'obligació de respectar i fer respectar els drets morals del donant, especialment el reconeixement de l'autoria.
• Els drets d'explotació inclouen la reproducció, distribució i comunicació pública, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat d'explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els multimèdia i els telemàtics.
• En aplicació de l'article 128 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, es considera el material fotogràfic integrant de la donació com a meres fotografies, i queda sotmés al Dret comú.
• La persona participant declara que, en cas d'aparéixer terceres persones (ja siguen menors o majors d'edat) en els documents, compta amb la pertinent autorització sobre el tractament de la imatge i el consentiment exprés de totes elles per a tractar la seua imatge i cedir-la a la Diputació, i ha d'haver informat expressament de tal finalitat, a fi de participar en la present sol·licitud.
En cas de reclamació per part d'aquestes terceres persones, el participant assumeix la responsabilitat d’atendre-les.
• Els menors d'edat que pogueren aparéixer en els documents hauran de presentar un permís per a l'enviament de materials, que haurà d'estar signat pels seus pares/mares o tutor legal.
Mitjançant l'acceptació de les condicions i l'enviament dels documents, el titular les accepta i assumeix de forma plena i lliure tots els drets i obligacions recollits en aquestes.

El titular ha sigut informat i consent, mitjançant l'emplenament del formulari i l'enviament dels documents, que les dades de caràcter personal (nom, cognoms, localitat) apareixeran publicats juntament amb les descripcions de les fotografies, amb la finalitat d'identificar la titularitat dels documents.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la normativa en matèria de protecció de dades (RGPD i LOPDGDD) les dades per vosté facilitades seran tractades per l'EXCMA. DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ (d'ara en avant, la Diputació de Castelló), en qualitat de Responsable de Tractament, a fi de gestionar la cessió de documents a l'Arxiu de la Diputació.

Delegat de protecció de dades: dpd@dipcas.es.

Aquesta autorització s'atorga amb la major amplitud possible, per la qual cosa inclou la totalitat d'usos que puguen patir tals fotografies, vídeos o parts d'aquestos, utilitzant qualsevol mitjà o suport i per a qualsevol aplicació o finalitat, siga aquesta periodística, editorial, publicitària, decorativa, etc. En conseqüència, vosté renuncia expressament a tot dret o facultat d'examen o aprovació de les fotografies, dels seus usos, dels productes finals produïts amb elles i dels textos que pogueren acompanyar-les.

El tractament de les imatges s'efectua amb un seriós respecte cap a la persona, de conformitat amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge, eliminant qualssevol captacions o filmacions que pogueren atemptar aquests drets fonamentals. Les imatges no són utilitzades per a altres finalitats diferents a les expressades.

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l'exercici dels poders públics o competències conferides i, en el seu cas, al consentiment de l'ús de determinades dades, segons les finalitats abans expressades.

El termini de conservació de les dades serà el necessari per a dur a terme la finalitat del tractament. Una vegada portat a terme aquest, es podran conservar les dades de caràcter personal per part de la Diputació per a formar part de l'arxiu històric de l'entitat.

Als mateixos efectes anteriors, garanteix que totes les dades personals continguts en el present document puguen ser tractades, i conseqüentment, cedides a tots aquells que siguen part de la cadena de contractació d'aquestes fotografies (o accedides pels tercers que hagen de prestar serveis a aquells), a l'efecte que puga garantir-se la present autorització sobre cessió de drets d'imatge.

Vosté pot exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, Portabilitat o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, pot presentar un escrit de manera presencial en el Registre d'Entrada de la Diputació: Plaça de les Aules, 7, 12001, Castelló de la Plana, o a través de la Seu Electrònica dipcas.sedelectronica.es.

En l'escrit ha d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, en el cas de presentar un escrit de manera presencial ha de mostrar el NIF o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, ha d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, pot interposar una reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es o, en el seu cas, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador