Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

  Què és l'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló?
          L'Arxiu és el servei públic responsable de la gestió, tractament, custòdia i difusió del patrimoni documental de la Diputació Provincial de Castelló, en cadascuna de les etapes del cicle de vida dels documents, per a la gestió administrativa, l'accés a la informació, la investigació i la cultura.
          L'Arxiu és, també, el centre on es custodien, gestionen i serveixen els documents integrants del patrimoni documental de l'organització.


Quins documents conserva l'Arxiu?
          L'Arxiu s'encarrega de custodiar els fons documentals produïts i rebuts pels diferents departaments, serveis i unitats que conformen la Diputació Provincial i els dels organismes dependents de la mateixa institució. L'Arxiu conserva també altres fons documentals que han ingressat de forma extraordinària (mitjançant donació, compra, depòsit, etc.), així com un Arxiu Fotogràfic amb imatges relatives a la província de Castelló.
          L'Arxiu compta amb una Biblioteca i Hemeroteca, que conserva les principals publicacions relacionades amb la província de Castelló i amb altres de caràcter general que serveixen d'instrument auxiliar per a la investigació.


Com es poden consultar els documents de l'Arxiu?
          L'accés a l'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló i als documents que custòdia és lliure, establint-se únicament com a restriccions les limitacions establides per la llei i les que es justifiquen per raons de conservació dels documents. La consulta presencial dels documents es realitzarà dins de les instal·lacions de l'Arxiu, en els espais habilitats per a tal fi i en l'horari d'accés establit.
          Es podran consultar lliurement tots els documents amb valor històric que no continguen dades especialment protegides o de caràcter personal, així com els que hagen rebut la qualificació de documents de lliure accés.
          Els usuaris podran presentar sol·licituds de consulta de documents de forma presencial en les instal·lacions de l'Arxiu i per mitjà del Registre General de la Diputació, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També es podran realitzar sol·licituds d'informació sobre els fons documentals de l'Arxiu a través de correu electrònic, per correu ordinari i mitjançant consulta telefònica. La sol·licitud de consulta de documents haurà de permetre tindre constància de la identitat del sol·licitant, la informació que se sol·licita, una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l'efecte de comunicacions i, si escau, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.
          L'accés als documents requerirà de l'emplenament previ del formulari de sol·licitud de consulta de documents proporcionat pel servei.

Com puc sol·licitar reproduccions dels documents de l'Arxiu?
          L'Arxiu prestarà servei de reprografia i reproducció de documents per a satisfer les necessitats de consulta dels usuaris externs.
          Per a la reproducció de documents s'aplicarà el Preu Públic pels serveis de reproducció de documents i imatges en l'Arxiu de la Diputació Provincial. 
      
Puc consultar de forma online els fons de l'Arxiu?
          Es poden consultar de forma online els documents de lliure accés que han sigut digitalitzats en en apartat Arxiu digitalitzat, per a les sèries d'Actes del Ple, Llibres de Decrets de Presidència, Llibres de Quintes, Col·lecció de reproduccions de documents d'altres arxius i Arxiu Fotogràfic. Així mateix es poden consultar el Butlletí Oficial de la Província, Cens Electoral i Hemeroteca Històrica.
          La consulta d'altres documents històrics digitalitzats pot realitzar-se a través del Portal de difusió de l'Arxiu 

      


No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador