Anar a la Web de la Diputació de Castelló

Sol·licitud de consulta i reproducció

Sol·licitud de consulta i reproducció


El procediment d'accés a la documentació es troba regulat en el Reglament de l'Arxiu de la Diputació. L'accés a l'Arxiu de la Diputació Provincial de Castelló i als documents que custòdia és lliure, establint-se únicament com a restriccions les limitacions establides per la llei i les que es justifiquen per raons de conservació dels documents.

Els usuaris podran presentar sol·licituds de consulta de documents de forma presencial en les instal·lacions de l'Arxiu i per mitjà del Registre General de la Diputació, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També es podran realitzar sol·licituds d'informació sobre els fons documentals de l'Arxiu a través de correu electrònic, per correu ordinari i mitjançant consulta telefònica.

Formulari de sol·licitud de consulta de documents

Sol·licitud de consulta de fons de l'arxiu en Seu Electrònica

La consulta de documents que continguen dades de caràcter personal amb finalitats d'investigació requerirà per part de l'usuari de l'emplenament i signatura d'un document de Sol·licitud i Compromís de Confidencialitat, mitjançant el qual l'usuari es compromet a protegir la confidencialitat de les dades que afecten la intimitat continguts en els documents als quals s'autoritza l'accés.

Sol·licitud i compromis de confidencialitat

Per a la reproducció de documents s'aplicarà el Preu Públic pels serveis de reproducció de documents i imatges en l'Arxiu de la Diputació Provincial. 

Preu Públic pels serveis de reproducció de documents i imatges

Sol·licitud i pressupost de reproducció de documents

No trobes el que busques?

Prova amb el nostre buscador